close
מטרות החברה

מטרות החברה

בחברת מ.ט.ע. הצבנו 3 מטרות המהוות נר לרגלינו

מצוינות

מצויינות בשירות ומיקוד בצרכיו הייחודיים של כל לקוח תוך שיפור וייעול התקשורת בין כל הגורמים בחברה.

מחויבות

היות חברה נבחרת המחוייבת לטיפוח איכויות מקצועיות וניהוליות.

אורינות

העמקת הקשר בין החברה למטופלים והקניית ידע לצוות בנושא השירותים הקיימים לאזרח הוותיק בקהילה.

סבתא2

פניה מהירה